தொடர்பு

அலுவலகம்

  • தொலைபேசி: +41 (0)44 440 20 55
  • மின்னஞ்சல்: info@tamilschool.ch
  • முகவரி: Regensbergstrasse 238, 8050 Zürich

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்

உங்களது செய்தி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நன்றி...

உங்களது செய்தி அனுப்பப்படவில்லை. திருப்பி முயற்சிக்கவும்

மாநிலத்தொடர்பு

லவுசான்திச்சினோலுசேர்ன்சூரிச்பாசெல்ஜெனிவா
Tab 1 content
Tab 2 content
Tab 3 content
Tab 3 content
Tab 3 content
Tab 3 content