கிறபுண்டன் தமிழ்ப்பள்ளி கூர்
லெனாட்சன் விநாயகமூர்த்தி
078 656 85 85
கிறபுண்டன் தமிழ்ப்பள்ளி துhசிஸ்
தனபாலசிங்கம் பொன்னம்பலம்
079 413 41 06