நொசத்தல் தமிழ்ப்பள்ளி
அரியரட்ணம் நிமலசிங்கம்
079 279 18 41
நொசத்தல் தமிழ்ப்பள்ளி லொசட்போம்
உதயேந்திரன் தம்பியையா
078 734 13 67