சுவைட்ஸ் மாநில இணைப்பாளர்
பகீரதன் கணபதிப்பிள்ளை
078 919 34 35
சுவைட்ஸ் தமிழ்ப்பள்ளி புரூனன்
பகீரதன் கணபதிப்பிள்ளை
078 919 34 35
சுவைட்ஸ் தமிழ்ப்பள்ளி பிறையன்பாக்
ஜெயபாலா மகாலிங்கம்
076 287 39 12
சுவைட்ஸ் தமிழ்ப்பள்ளி அயன்சீல்டன்
திலீபன் கிரிஷ்ணமூர்த்தி
077 915 33 58