சொலத்தூண் தமிழ்ப்பள்ளி
சிவபாதசுந்தரம் நவரட்ணம்
076 510 25 07
சொலத்தூண் தமிழ்ப்பள்ளி கிறங்கன்
ஜோன்ராஜன் கந்தையா
079 783 78 97