துர்க்கா மாநில இணைப்பாளர்
பிரேம்ராஜ் பாலசுந்தரம்
076 323 79 48
துர்க்கா தமிழ்ப்பள்ளி வைன்பீல்டன்
பிரேம்ராஜ் பாலசுந்தரம்
076 323 79 48
துர்க்கா தமிழ்ப்பள்ளி புறொவன்பீல்ட்
சிவானந்தன் ஜெகதீஸ்வரி
079 911 61 63
துர்க்கா தமிழ்ப்பள்ளி குறொய்ட்ஸ்லிங்கன்
சுகிர்தமலர் தயானந்தன்
071 672 84 79
துர்க்கா தமிழ்ப்பள்ளி ஆர்போன்
சிவகுமாரி சந்திரகுமார்
078 744 73 30
துர்க்கா தமிழ்ப்பள்ளி ஸ்டெக்போன்
பத்மினி ஜெயபாலன்
076 420 51 73