ரிசினோ தமிழ்ப்பள்ளி லுகானோ
மகேந்திரன் செல்லத்துரை
079 369 27 15
ரிசினோ தமிழ்ப்பள்ளி பலேர்னா
ஜெயதரன் கந்தசாமி
079 815 12 77
ரிசினோ தமிழ்ப்பள்ளி பெலின்சோனா
பாஸ்கரன் இராமசாமி
078 835 07 93