ஊரி தமிழ்ப்பள்ளி
பாலேஸ்வரன் வன்னிவடிவேல்
076 494 42 04