வலே தமிழ்ப்பள்ளி சியோன்
புஷ்பராசா அப்பாசாமி
077 911 61 55
வலே தமிழ்ப்பள்ளி மொந்தே
செல்வராணி உதயகுமார்
079 394 72 73
வலே தமிழ்ப்பள்ளி விஸ்ப்
தெய்வேந்திரராஜா இராசையா
079 193 74 30
வலே தமிழ்ப்பள்ளி சக்ஸ்ஷோன்
ஸ்ரீதரன் தெய்வேந்திரன்
078 619 32 18