வலே தமிழ்ப்பள்ளி சியோன்
வலே தமிழ்ப்பள்ளி மொந்தே
வலே தமிழ்ப்பள்ளி விஸ்ப்
வலே தமிழ்ப்பள்ளி சக்ஸ்ஷோன்