ரிசினோ தமிழ்ப்பள்ளி லுகானோ
ரிசினோ தமிழ்ப்பள்ளி பலேர்னா
ரிசினோ தமிழ்ப்பள்ளி பெலின்சோனா