சொலத்தூண் தமிழ்ப்பள்ளி
சொலத்தூண் தமிழ்ப்பள்ளி கிறங்கன்