சுவைட்ஸ் மாநில இணைப்பாளர்
சுவைட்ஸ் தமிழ்ப்பள்ளி புரூனன்
சுவைட்ஸ் தமிழ்ப்பள்ளி பிறையன்பாக்
சுவைட்ஸ் தமிழ்ப்பள்ளி அயன்சீல்டன்