பிறிபேர்க் தமிழ்ப்பள்ளி
பிறிபேர்க் தமிழ்ப்பள்ளி புலெ
ஜெனீவா தமிழ்ப்பள்ளி
கிளாறவூஸ் தமிழ்ப்பள்ளி