ஓவியப்போட்டி 2019

2019 ஓவியப்போட்டிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. விதிமுறைகளையும் விண்ணப்பப்படிவத்தினையும் இங்கே பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஓவியப்போட்டி 2019 விண்ணப்பப்படிவம்

ஓவியப்போட்டி 2019 விதிமுறைகள்