தமிழ்மொழிப் பொதுத்தேர்வு 2020

தமிழ் கல்விச்சேவையால் ஆண்டுதோறும் நடாத்தப்பெறும் தமிழ்மொழிப் பொதுத்தேர்வுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விதிமுறைகளையும் விண்ணப்பப்படிவங்களையும் இங்கே பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

விண்ணப்ப முடிவுநாள் 29.02.2020 ஆகும்.

பொதுத்தேர்வு விண்ணப்பப் படிவம் 2020

மெய்வல்லுனர் போட்டி 2020

புதிய மாணவர் அனுமதி